Title Page

Heb je een vraag? LIV luistert,
informeert en denkt met je mee !

Het bedrijf
Overnemen

Wat komt er allemaal kijken bij een overname van je bedrijf?

Lees meer

Samen aan het roer?

Wat komt er allemaal kijken bij een overname van je bedrijf?Je partner is helper op het ouderlijk bedrijf

Een zelfstandig helper is als het ware een werkkracht op het bedrijf, hij draagt in theorie geen eindverantwoordelijkheid voor het bedrijf. Doordat hij deze eindverantwoordelijkheid niet draagt, heeft hij de ruimte om te leren en om te groeien als land- of tuinbouwer maar zonder de risico’s.

Ideaal voor schoolverlaters die tijdens hun studies misschien nieuwe inzichten hebben verworven die ze willen toetsen aan de praktijk. Zo kan een zelfstandig helper bijdragen tot een productieverhoging op het bedrijf. De frisse wind die door het bedrijf waait komt zo de rendabiliteit van het bedrijf ten goede. 

Een zelfstandig helper is geen (mede)eigenaar van het bedrijf. Er moet dus een regeling getroffen worden voor een vergoeding maar hij draagt gelukkig geen risico’s.

Samenuitbating

Stapt je partner in een een samenuitbating dan dragen zowel de overlater (ouders) als overnemer (kind) de eindverantwoordelijkheid over het bedrijf. 

Om alles vlot te laten verlopen, moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden rond de samenwerking en rond het inkomen. Een samenwerkingscontract (eventueel vervat in de statuten) regelt naast de werking van het bedrijf ook de aansprakelijkheden.

Hier is maatwerk mogelijk omdat er een grote vrijheid is. Het is niet verplicht dit schriftelijk te doen, maar om latere bewijsproblemen te vermijden, is het uiteraard wél aangeraden een en ander op papier te zetten.
Dit soort samenwerken heeft de  naam 'maatschap' gekregen. De maatschap is in een aantal gevallen aantrekkelijk vanwege de geringe administratieve verplichtingen en haar doorzichtige structuur.

Iedere deelnemer behoudt meestal zijn eigendoms- en/of pachtrechten en laat zijn goederengebruiken door de ‘samenuitbating’, de maatschap dus. Bij inbreng van eigendomsrechten ontstaat een onverdeeldheid. Voor de VLIF-reglementering blijft elke vennoot ‘landbouwer in hoofdberoep’.

Het grote nadeel van de burgerlijke vennootschap is het feit dat haar middelen ofwel de onverdeelde eigendom zijn van de vennoten ofwel de eigendom van een van hen. 

Net als in een eenmanszaak is er geen scheiding tussen het vermogen dat voor de beroepsactiviteit bestemd is en het persoonlijke vermogen van de ondernemer. Deze laatste staat dus met zijn hele bezit in voor de verplichtingen van zijn onderneming, wat niet vrij van risico's is, bijvoorbeeld bij faillissement van een belangrijke klant. Zijn schulden kunnen verhaald worden op al zijn goederen, zowel roerende als onroerende, tegenwoordige en toekomstige goederen.

Het vermogen van de partner zal eventueel ook aangesproken moeten worden om de schulden van de onderneming te betalen. Dat hangt af van de samenlevingsvorm (gehuwd , feitelijk , wettelijk samenwonend) en  van  contracten die zij onderling sloten (samenlevingscontract, huwelijkscontract).

Het bedrijf werd volledig overgenomen

Na een volledige bedrijfsovername heeft de overnemer zelf alle touwtjes in handen. Hij is zelf verantwoordelijk voor de rendabiliteit van zijn bedrijf. Op papier heeft hij alles op een welbepaalde datum overgenomen.
In theorie staat hij (samen met zijn partner) alleen in voor de bedrijfsvoering.
Op veel agrarisch bedrijven is dit het moment dat ook de partner van de overnemer keuzes  maakt: blijft die loontrekkende of kiest men om 'samen aan het roer' van het landbouwbedrijf te staan.